örökmécs

Könyvkiadó, Informatikai, Szolgáltató és Szervező Bt.A Matthaeus Standard

plébániai számítógépes program

2.0-s verziójáhozTelepítési
útmutatóÖrökmécs Kiadó, Informatikai, Szervező és Szolgáltató Bt.

H-3078 Bátonyterenye • Szt. István u. 12.

Telefon: (+36) 30/942-5980 • E-mail: orokmecs@profinter.hu

Honlap: www.matthaeus.hu

Felelős: Burger Ferenc

Minden jog fenntartva, mely bármilyen módon érinti a számítógépes programot valamint a nyomtatott anyagot. Bárminemű adathordozóra történő másolás csak a kiadó engedélyével lehetséges!


Nyomtatás időpontja: 2008. február 18.
Általános bevezető

A Matthaeus Standard plébániai programot a 2001. évi téli Püspökkari Konferencia 31. pontja elfogadta és haszná­latra ajánlja a plébániák részére.

A telepítési útmutató segítséget nyújt a Matt­ha­eus Standard plébániai program 2.0-ás változatának installáláshoz (gépre telepítéséhez), valamint eltávolításához és ismerteti a végfelhasználó szerződést.

Az installáláshoz szükséges a soro­zat­szá­m. Ezt a gyártási szám birtokában kaphatja meg, vagy a forgalmazótól, vagy az egyházmegyei ügyintézőtől.

A gyártási szám a CD „nevében” (label) található meg, vagy a közös beszerzés esetén a Püspökség megbízott személye ismeri!

A telepítési útmutató fejezetei lépésről-lépésre vezeti használót az elvégzendő feladat végrehajtásában.

Fontos!

Olvassa el a Végfelhasználó Licenc-szerződés mielőtt megkezdené a telepítést!


Örökmécs Bt.

A végfelhasználói licenc-szerződés az Örökmécs Matthaeus Standard plébánia szoftverhez

FONTOS - FIGYELMESEN OLVASSA EL!

A szerződés elfogadása szükséges a program telepítéshez, illetve ha Matthaeus Standard program telepítve van a gépen, akkor az a szerződés elfogadottságát jelenti!

A jelen Örökmécs Végfelhasználói Licencszerződés (a továbbiakban: „ÖVL”) Ön (mint természetes vagy jogi személy) és a Örökmécs Bt között létrejött jogilag kötelező megállapodás a fent azonosított szoftvertermék tárgyában, amely számítógépes szoftvert tartalmaz, és ezen felül tar­tal­maz­hat kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat és képernyőn megjelenő („online”) vagy elektronikus do­ku­mentációt is (a továbbiakban „szoftvertermék”). A szoftver­ter­mék fogalma magában foglalja az Örökmécs által Önnek szállított eredeti szoftvertermék bármilyen frissítését és kiegészítését is. A szoftvertermék telepítésével, másolásával, letöltésével, elérésével vagy bármilyen egyéb módon történő használatával Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÖVL feltételeit. Amennyiben Ön a jelen ÖVL feltételeit nem fogadja el, a szoftverterméket nem telepítheti, nem másolhatja, és nem használhatja, vissza­jut­tat­hat­ja azonban az eladóhoz, mely esetben a teljes vételár visszajár. A szoft­ver­ter­mék licence a szoftvertermék szerzői jogi valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok és nemzetközi egyezmények védelme alatt áll.

A szoftvertermék megvásárlásával arra felhasználási jogot (licencet) szerez, tulajdonjogot azonban nem.

1. A LICENC TERJEDELME.

Jelen ÖVL az alábbi jogokat biztosítja Önnek:

Tárolás és hálózati használat.

A szofvertermék tárolható vagy telepíthető olyan táro­ló­egységen, például hálózati kiszolgálón, amelyet kizárólag arra használ, hogy arról a szofverterméket a belső hálózatban lévő más számítógépeire telepítse, vagy azokon használja, mindazonáltal minden egyes számítógéphez, amelyről, vagy amelyen a szofverterméket a hálózatról telepíti, használja, megjeleníti, vagy ahhoz hozzáfér, külön licencet kell beszereznie és azt az adott számítógéphez hozzá­ren­del­nie. A szofvertermékre vonatkozó licenc (felhasználói jog) különböző számítógépeken egyidejűleg nem használható, több számítógép között nem osztható meg.

Licenccsomag.

Amennyiben jelen ÖVL egy Örökmécs Licenccsomag része, a szofvertermék számítógépszoftver-részeit több példányban is telepítheti, illetve használhatja, az „Engedélyezett példányszám” által meghatározott számig.

Jogfenntartás.

Az összes, jelen szerződésben kifejezetten át nem engedett jogot a Örökmécs Bt. fenntartja.

2. EGYÉB JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK.

A szoftver oktatási változata.

Ha a szofvertermék az Oktatási változat vagy „OV” megjelölést viseli, akkor Önnek „Minősített Oktatási Felhasználónak” kell lennie ahhoz, hogy a szofverterméket jogszerűen használhassa. Ha Ön ilyen esetben nem Minősített oktatási felhasználó, a jelen ÖVL alapján Ön a szofvertermék semmiféle felhasználására nem jogosult. Az Örökmécs Bt. (H-3078 Bátonyterenye, Szent István u. 12) tud információt nyújtani arról, hogy Ön Minősített oktatási felhasználónak minősül-e.

Kereskedelmi forgalomba nem kerülő szoftver.

Ha a szofvertermék a „Nem forgalmazható” vagy az „NFR” megjelölést viseli, a jelen ÖVL más szakaszaiban leírtakra tekintet nélkül a szofvertermék csak bemutató tar­tá­sá­ra, tesz­telésre vagy értékelésre használható, és azt sem­milyen mó­don sem értékesítheti vagy ruházhatja át ellenérték fejében.

A visszafordításra, visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások.

A szofverterméket tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni, kivéve, ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok kifejezetten kizárják, illetve korlátozzák a fenti tiltás alkalmazását.

Az alkotóelemek elkülönítése.

A hasznosítási jog a szofvertermékre mint egységes termékre érvényes, alkotóelemei nem különíthetőek el egynél több számítógépen történő felhasználás céljából.

Védjegyek.

Jelen ÖVL nem biztosít semmilyen, a Örökmécs kereskedelmi vagy szolgáltatási védjegyéhez kapcsolódó jogot.

Bérlet.

A szofverterméket nem veheti, illetve nem adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe.

Alkalmazások közös használata.

A szofvertermék tartalmazhatja a Örökmécs Meg­osztás szolgáltatást, amely alkalmazások két vagy több számítógép közötti megosztását teszi lehetővé, még abban az esetben is, ha az alkalmazás csak az egyik számítógépre lett telepítve. Ezt az eljárást Ön minden Örökmécs alkalmazás esetében igénybe veheti több résztvevős konferenciák lebo­nyo­lítására. A nem Örökmécs alkalmazások esetében az ezekhez mellékelt licencszerződés az irányadó, vagy a hasznosítási jogot biztosítóhoz kell fordulnia, hogy az alkalmazás megosztását engedélyezi-e.

Terméktámogatás.

Az Örökmécs Bt. a szofvertermékhez kapcsolódó ter­mék­támogatást biztosíthat az Ön részére (a továbbiakban „Ter­méktámogatás”). A Terméktámogatás igénybevételét a felhasználói kézikönyvben, a képernyőn olvasható do­ku­men­tá­cióban, és/vagy egyéb, a Örökmécs Bt. által rendelkezésre bocsátott írásos anyagban leírt Örökmécs irányelvek és előírások szabályozzák. Ez az meghatározott idejű csoportos oktatás, írásban feltett kérdések megválaszolását, fej­lesz­té­sek­ről való tájékoztatást (programkövetési jog), csökkentett kö­ve­tési ár igénybevételét jelenti. A Terméktámogató szol­gáltatások részeként rendelkezésre bocsátott minden kiegészítő szoftverkód a szofvertermék részét képezi, és a jelen ÖVL feltételeinek és rendelkezéseinek a hatálya alá tartozik. Az Ön által a Terméktámogatási szolgáltatások részeként a Örökmécs Bt.-hez eljuttatott műszaki adatokat a Örökmécs Bt. saját üzleti céljaira felhasználhatja, beleértve a terméktámogatást és fejlesztést is. A Örökmécs Bt. nem használja fel ezeket az adatokat oly módon, hogy az Ön személye azonosítható legyen.

A szoftver átruházása.

A szofvertermék első jogszerű felhasználója a jelen ÖVL-t és a szofverterméket egyszeri alkalommal véglegesen átruházhatja közvetlenül egy végfelhasználónak. Az átruházáskor a szofverterméket teljes egészében át kell adni (annak valamennyi alkotóelemével, az adathordozókkal, a nyomtatott anyagokkal, minden frissítésével, a jelen ÖVL és, ha van ilyen, az Eredetiséget Igazoló Tanúsítvánnyal együtt). Az átruházás nem történhet bizományba adással vagy más közvetett átruházással. Az ilyen egyszeri átruházás átvevőjének vállalnia kell a jelen ÖVL előírásainak a betartását, beleértve azt is, hogy a szofverterméket és az ÖVL-t nem adja tovább.

A használati jog megszűnése.

Az egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett az Örökmécs a jelen ÖVL-t felmondhatja, amennyiben Ön a jelen ÖVL-ben foglalt feltételeket és rendelkezéseket megszegi. Ebben az esetben Ön köteles haladéktalanul megsemmisíteni a szofvertermék összes példányát és alkotóelemét.

3. FRISSÍTÉSEK.

Amennyiben a szofvertermék megjelölése frissítés (upgrade), a szofvertermék használatához a Örökmécs által frissítésre jogosítóként elismert termék jogszerű licencével kell rendelkeznie. A frissítés megjelölésű szofvertermék a frissítési alapként szolgáló termék helyébe lép és/vagy kiegészíti azt. Az így létrejövő frissített terméket csak a jelen ÖVL előírásainak megfelelően használhatja. Amennyiben a szofvertermék az Ön által korábban egységes termékként licencbe vett szoftvercsomag egyik elemének frissítése, a szofverterméket kizárólag az egységes programcsomag részeként használhatja, illetve ruházhatja át, azt egynél több számítógépen történő használatra nem különítheti el.

4. SZERZŐI JOG.

A szofvertermék (beleértve többek között a szofvertermékbe beépített képeket, fényképeket, animációt, videó- és hangfelvételeket, zenét, szöveget és minialkalmazásokat), az összes írásos dokumentáció és a szofvertermék összes másolatának szerzői joga és ezen szellemi alkotásokkal kapcsolatos valamennyi jog az Örökmécs Bt.-t illetve beszállítóit illeti meg. A szofvertermék használata során hozzáférhető tartalomra vonatkozó minden szerzői és szellemi al­ko­tásokkal kapcsolatos más jog az adott tartalom jogtulaj­donosát illeti, és ezen tartalmat szerzői jogi és a szellemi alkotásokra vonatkozó más jogszabályok és nemzetközi egyezmények védik. A jelen ÖVL ezen tartalom vonatkozásában semmiféle felhasználási jogot nem biztosít az Ön számára. Ha a szofvertermékhez csak elektronikus formátumú dokumentáció tartozik, egy példányban kinyomtathatja azt. A szofvertermékhez tartozó nyomtatott anyagokat nem másolhatja le.

5. SZOFTVER KÉTFÉLE ADATHORDOZÓN.

A szofverterméket több típusú adathordozón is megkaphatja. Tekintet nélkül a kapott adathordozó típusára és méretére, Ön csak a számítógépéhez illeszkedő egyik fajta adathordozót használhatja. A másik adathordozón található szoftvert másik számítógépen nem használhatja, és arról másik számítógépre nem telepítheti. A másik adathordozót nem veheti, illetve nem adhatja kölcsön, bérbe, haszonbérbe vagy lízingbe, illetve semmilyen más módon nem adhatja át másik felhasználónak, kivéve, ha ez a szofvertermék (fentebb leírt) végleges átruházása keretében történik.

6. BIZTONSÁGI MÁSOLAT.

A szofvertermék egy példányának a jelen ÖVL szerinti telepítését követően, kifejezetten archiválási és biztonsági célra megtarthatja a szofvertermék Örökmécs Bt. által szállított eredeti adathordozóját. Ha az eredeti adathordozóra a szofverterméknek a számítógépen való használatához szükség van, kizárólag biztonsági másolat vagy archiválás céljára, a szofvertermékről egy másolat készíthető. Ez alól csak felhasználó joggal vásárolt szoftvertermék kivétel, mely joghoz, ha nem kért adathordózón telepíthető programot saját maga is másolhat maximum annyit, amennyi felhasználó jogot vásárolt. A jelen ÖVL-ben kifejezetten engedélyezett eseteken kívül nem készíthet másolatot a szofvertermékről vagy a szofvertermékhez tartozó nyomtatott anyagokról.

7. EXPORTKORLÁTOZÁSOK.

Nem exportálható kód.

A jelen ÖVL vagy a szofvertermék nem exportálható, ekkor a szofvertermékre az alábbi rendelkezések az irányadók:

A szofvertermék kizárólag az Magyarországon forgalmazható. A szofvertermék Magyarországról történő exportálását a PTK idevonatkozó című pontja szabályozza.

A szofvertermék csak a megfelelő engedély birtokában exportálható. Ön vállalja hogy, nem fogja a szofverterméket (vagy annak részeit) közvetlenül vagy közvetve exportálni vagy továbbexportálni más országba, vagy személynek, jogi személynek vagy szervezetnek.

8. MEGJEGYZÉSEK

Az Örökmécs Bt. kijelenti, hogy a fenti rendelkezések megszegése esetén polgári peres eljárás alá vonja az elfogadott szabályok megsértőjét.

A telepítés folyamata

1. Tegye be a CD-t az operációs rendszer Intézőjébe

Megjegyzés

Azonnal látszik a CD nevében a gyártási szám, mely megtalálható a Felhasználó nevű mappában a telepítőlemezen is!

A telepítés folyamata angol nyelven zajlik le, némi magyar nyelvű kiegészítéssel!

2
. A telepítő futása megindul, mely a Cancel gomb lenyomásával bármikor megszakítható.

Ha nem szakítjuk meg a mozgó pontok jelzik a folyamat előrehaladását.


3
. Megjelenő táblákon a Next gombban léphetünk tovább és a Back gomb segítségével léphetünk vissza.

Figyelem

Várjuk meg, amíg a telepítő elvégzi a műveletet és a Next gomb aktívvá válik!

4
. A licenc szerződés elfogadása esetén a jelöljük be a „I accept the terms in the license agreement” szöveget a rádiógombbal.

Figyelem

A telepítési útmutató elején megtalálható a teljes szöveg. Ajánlatos a telepítés előtt elolvasni.

5. Írjuk be a „User name” helyre a felhasználó nevét pl. Kovács Egon plébános, az „Organization” keretbe pedig a plébánia nevét pl. Bátonyterenye-Kisterenye.

Majd a Next gombbal lépjünk tovább.

J
avításra van lehetőség, vagy visszaléphetünk ide!


6
. Válasszuk ki a helyet ahova a programot telepíteni szeretnénk. Ajánlott a „C” merevlemezre (C:\Matthaeus2)7. Vizsgáljuk meg, hogy helyesen írtuk-e be az adatokat, ha nem lépjünk vissza a Back gombbal.
8
. Nyomjuk meg az Install gombot és megkezdőik a program letelepítése.


Figyelem

A CD felpörgése időt vehet igénybe várjuk meg, amíg a telepítő végrehajtja a folyamatot!


9. A telepítő varázsló a folyamat végére ért. A Finish gomb lenyomásával fejezzük be a folyamatot.

Más gombot ne nyomjunk le!10. A telepítés utolsó fontos lépése:

1
1. A telepítés végeredményeként megjelenik az operációs rendszer programjai között a Matthaeus Standard program ikonja is.

A program eltávolítása

1. Az eltávolítás a telepítő elindításával végezhető el!


2. Végezzük a telepítés 1-3 lépését!


3. Majd válasszuk a Remove lépést a rádiógombbal.

4. A következő ablakban erősítsük meg az eltávolítási szándékot Remove gomb újbóli lenyomásával.


5. Folyamat lezajlását egy képernyő jelzi.


6. A Folyamat végét a Finish gombbal fejezhetjük be.

Ezzel mindenhonnan eltávolítottuk a Matthaeust. Csak egy újabb telepítési procedúrával használhatjuk a programot újból.3